Güncellendi

İmar Durumu

HADIMKÖY DELİKLİKAYA SANAYİ ALANLARI PLAN KARARLARI

Sanayi alanları, 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı'na bağlı kalarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy I. Etap Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı kentin sanayi ihtiyacını karşılamak ve sanayi alanlarının kontrollü bir şekilde büyümesini sağlamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak çevre ve sağlık koşulları gözetilerek toplu olarak yer almaları öngörülerek hazırlanmıştır.

Planlama alanının büyük bir kısmını kapsayan sanayi alanları toplam 2.614.548 m² ve tüm planlama alanının %53,28'ini ve kentsel çalışma alanlarının %97,62'sini kapsamaktadır. Sanayi alanlarında, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan; su kirliliği kontrolü yönetmeliği, katı atıkların kontrolü yönetmeliği, endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği, gürültü kontrolü yönetmeliği, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve zararlı kimyasal madde ürünlerinin kontrolü yönetmeliği, toprak kirliliği yönetmeliğine ÇED (Çevresel etki Değerlendirme Yönetmeliği) vb. yönetmeliklere uyulacaktır.

Sanayi alanlarında, lojistik ve depolama alanları ile üretilen ürünlerin teşhirine yönelik üniteler yer alabilir. Bu alanlarda, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğinde belirtilen her türlü çevreyi kirletici tesisler ile yanıcı, parlayıcı-patlayıcı, aşındırıcı ürünler imal eden ve depolayan tesisler yer alamaz.

Sanayi alanlarında yapılaşma koşulları, maksimum Emsal=1.50, Maksimum kat adedi 3, TAKS avan projeye göre belirlenecektir.

H:Serbest olup yapılacak sanayi tesisinin gerektirdiği yapı teknolojisi ihtiyacına göre avan proje ile belirlenecektir. Ayrıca sanayi alanlarında, bu planın onay tarihinden önce ruhsat alarak yapılaşmış parsellerde, bu planla getirilen kat adedi ve emsal değeri aşılmamak, imar istikametine tecavüzlü olmamak, deprem yönetmeliği koşullarına uymak kaydı ile tadilat ruhsatı ve ilave kat ruhsatı verilebilecektir.

Sanayi alanlarında ön bahçe mesafesi minimum 10 metre, yan ve arka bahçe mesafesi minimum 5 metre ve minimum ifraz büyüklüğü; 2.500 m², A rumuzlu alanlarda ise 2.000 m² olarak belirlenmiştir.

Sanayi binalarında toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane ve benzeri fonksiyonlar yer alabilecektir. Ayrıca yapılacak sanayi türünün yapı teknolojisinin gerektirdiği, yaşam ve faaliyet ortamı içermeyecek eklentiler ruhsat aşamasında gerekçeleri teknik raporla (mekanik, teknik, mimari ve statik) desteklenmek ve emsale konu inşaat alanının %10'unu geçmemek kaydıyla emsale ve azami yüksekliğe dâhil edilmeyecektir.

Sanayi yapılarının yükleme, boşaltma geçici depolama gibi ihtiyaçlarından dolayı parsel sınırına en fazla 5 metre yaklaşmak şartıyla İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre taban alanının %20'si kadar yapılan sundurma EMSAL haricidir.

İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak çatılarda, çatı arasındaki kullanılabilir alanın; Sanayi yapısının esas fonksiyonunda kullanılmamak üzere ana fonksiyon dışındaki (ofis-yemekhane-toplantı salonu, soyunma odası, güvenlik ve bekçi odası vb.) fonksiyonlarda kullanılması halinde emsal haricidir.

Planlama Alanının Tamamında Eğimden Dolayı Açığa Çıkan En Fazla 1. ve 2. Bodrum Katlar İskân Edilebilir. Diğer Bodrum Katlar Ortak Alan (Sığınak, Kömürlük, Tesisat, Otopark Vb.) Olarak Kullanılacaktır. Eğimden Dolayı Açığa Çıkan Birinci Bodrum Kat Emsale Dâhildir. Emsale dâhil olmayan alanlar konusunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DESB

Deliklikaya Sanayi Bölgesinin (DESB), Ana Yüklenici olarak, tüm Mühendislik, Mimarlık, Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetlerinin yapımı işi.